Повишаване на енергийната ефективност в "Мазалат" ЕООД

Настоящият проект е насочен към повишаване на енергийната ефективност в "Мазалат" ЕООД, чрез изпълнение на препоръчаните мерки в енергийния одит. Основната дейност на фирмата е производство на бетонови смеси, която попада в сектор, които се характеризира с висока енергийна интензивност съгласно КИД 2008 г - С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“. Проектът се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране. Чрез изпълнението на проекта ще се постигне подобряване на производствените процеси в Мазалат ЕООД и преодоляване на идентифицираните ограничения за устойчиво развитие на фирмата, свързани с липсата до сега на мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност и устойчиво използване на суровините и внедряване на съвременни безотпадни технологии, липсата на достатъчен производствен капацитет. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с подобряване на конкурентоспособността на предприятието , постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Основните дейности, които включва проекта са за изпълнение на препоръчаните мерки в енергийния одит, а именно: Подмяна на стар челен товарач с нов челен товарач; Закупуване на нов бетонов център със система за рециклиране на бетон ; Подмяна на стар бетонсмесител с нов бетонсмесител; Подмяна на стари влекачи с два нови влекача; Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001; Извършване на енергиен одит по образец. Изпълнението на заложените дейности ще доведат до разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, ще подобрят съществуващият производствен процес, ще доведат до повишаване на производителността на фирмата, ще намалят отпадъците от производството и допринесат за постигане на по-добра енергийна и ресурсна ефективност и ефикасност на производството.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 15 Ноев, 2017
Дата на приключване 12 Мар, 2019
Дата на договора 15 Ноев, 2017
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 1,540,000.00
БФП 1,083,000.00
Собствено финансиране 457,000.00
Общо реално изплатени суми 1,077,545.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение