Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция

Проектът цели подпомагане на ромското население в България. Гражданите от тази група на българското общество ще получат съответна информация за правата и задълженията, свързани с тяхната законна миграция в страните от ЕС / ЕИП и ще повишат знанията си по теми, свързани с убежище и миграция като трафик на хора, продажба на фалшиви регистрации на адреси, трудова експлоатация и други свързани предизвикателства, относими към миграцията към ЕС / ЕИП, които поставят ромското население в уязвимо положение и с повишена опасност от злоупотреби. Следните дейности по проекта ще бъдат изпълнявани от МОМ България: • Разработване на цялостен анализ / оценка на положението на ромското население по отношение на въпросите, свързани с миграцията, с цел по-добро насочване на темите, които ще бъдат обхванати в дейностите по проекта; • Организиране на кампании за повишаване на осведомеността сред ромските общности по правните аспекти, права и отговорности на търсещите убежище и на миграните без документи в България; • Организиране на информационни сесии, дискусии, работни срещи, семинари и други събития за повишаване на осведомеността по правните въпроси, свързани с работа в Европа и Европейското икономическо пространство, рискът и защитата от експлоатация, включително риск от трафик с цел трудова експлоатация, условия за престой и работа в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, достъп до социални и здравни услуги в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство • Управление на проекта; • Информация и публичност. Предвижда се да бъдат проведени 36 информационни сесии, дискусии, работни срещи, семинари и други дейности за повишаване на осведомеността. В резултат 3 ромски общности ще бъдат обхванати от проведените информационни кампании и информационни сесии, дискусии и други събития и до 700 граждани от ромската група на българското общество ще получат информация за темите на проекта;

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 30 Апр, 2020
Дата на приключване 30 Апр, 2024
Дата на договора 30 Апр, 2020
Вижте в ИСУН

Финансова информация

Обща стойност 1,329,544.19
БФП 1,329,544.19
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 398,863.25
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria