"Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни социални услуги в домашна среда"

Проектът е в съответствие с изискванията посочени в Насоките за кандидатстване. Същността на проекта е разширяване дейността на създаденото по схема "Помощ в дома" Звено за услуги в домашна среда. Предвижда се предоставяне на комплексни социални услуги, включително и здравни за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с оглед осигуряване на достоен живот на нуждаещи се и предотвратяване на тяхното социално изключване. С реализирането му ще се подобри качеството на живот на целевата група, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване и ще се намали риска от зависимост от институционален тип грижи. Проектът съответства на целите на ОП РЧР, като целта е подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на социална интеграция на целевите групи. Проектът предвижда и разкриване на работни места за хора в трудоспособна възраст, които ще предоставят заложените социални услуги - Социален асистент, Личен асистент и Здравен консултант в домашна среда. По проекта ще бъдат обхванати потребители на предлаганите услуги от всички населени места в Община Кнежа - град Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 17 Сеп, 2015
Дата на приключване 31 Дек, 2017
Дата на договора 17 Сеп, 2015
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 495,251.94
БФП 495,251.94
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 473,157.79
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение