„Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”

Проектът е в съответствие с изискванията посочени в настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Същността на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и продължение на услугите, предоставени по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г.). Изпълнението на проекта ще даде възможност да се създаде мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие. Проект „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа” предвижда да се предоставят интегрирани социални услуги с цел подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. За периода на изпълнение на проекта- 53 месеца, ще бъдат обхванати 310 деца от целевите групи, както и общо 360 родители. Услугите, които община Кнежа ще предоставя по настоящия проект са в съответствие с Насоките за кандидатстване, както следва: - Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа и Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина; - Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; - Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 09 Май, 2016
Дата на приключване 31 Дек, 2021
Дата на договора 09 Май, 2016
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 411,984.75
БФП 411,984.75
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 315,435.15
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение