Създаване на социално предприятие "Шивашки цех" в община Кнежа

Община Кнежа е разположена в Северозападна България, регион характеризиращ се с висока безработица и демографска криза. Общината освен държавническа и административна роля, следва да изпълнява и социална роля, каквато ще манифестира чрез създаването на социално предприятие. Безработицата в региона, в частност младежката и тази на хора на възраст над 50г. е с висока стойност и има тенденция да се увеличава, тъй като повечето хора имат неприложима или ниската квалификация и им липсва специфичен професионален опит. С изпълнението на проекта община Кнежа има за цел да създаде социално предприяте - шивашки цех, който да отразява социалната роля и загриженост на общината, като предостави нови услуги със социална възвращаемост, наеме нови служители, квалифицира ги и оборудва работните им места с високотехнологично оборудване, а от друга страна да спомогне за преодоляването на високите нива на безработица и по-лесна интеграция на пазара на труда. Основната целева група на проекта се състои от 19 лица - в неравностойно положение на пазара на труда и/или други социално изключени лица, като в частност се насочва към младежи до 29 г. и безработни лица над 50 г. възраст. С изпълнението на проекта община Кнежа ще създаде социално предприятие, предоставящо услуги и продукти със социална възвращаемост и ще създаде нови 19 работни места за лица в неравностойно положение на пазара на труда. По този общината ще увеличи социалната си роля в общността, ще даде пример за предприемчивост и ще стимулира местната икономика по иновативен за България начин - чрез създаването на социално предприятие. Община Кнежа ще намали бедността в региона и ще насърчи социалното включване, тъй като ще улесни достъпа до заетост и ще подкрепи социалното включване на уязвимите групи от населението чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 25 Апр, 2018
Дата на приключване 25 Юни, 2019
Дата на договора 25 Апр, 2018
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 195,385.53
БФП 195,385.53
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 194,899.84
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение