Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа

Проектът предвижда изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови здравно-социални услуги в техните домове. Патронажната грижа не попада в списъка на държавно делегирани от държавата дейности, които се финансират от държавния бюджет. Община Кнежа поддържа част от услугите като местна дейност, но капацитетът на тези местни дейности не може да задоволи потребностите на нуждаещите се лица. Дейностите по настоящия проект са насочени изцяло към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, които нямат близки и за които има възникнала социална необходимост от почасови услуги. Голяма част от хората над 65 години, които са запазили способността си за самостоятелен начин на живот, страдат от сериозни съпътстващи здравословни проблеми. Голям е процентът на хората с увреждания в общината, за които няма подходяща подкрепа. Проектът предвижда осигуряване на комплекс от социални услуги, фокусирани върху предоставяне на грижа и подкрепа в домашна среда. За възрастните хора с хронични заболявания и трайни увреждания ще се осигурят специализирани медицински грижи в техните домове. Мобилната услуга включва разнообразни социални, здравни, административни, битови дейности, както и дейности, насочени към подобряване на качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания, в зависимост от конкретното състояние и ограничения. Услугите ще се предоставят почасово или по заявка на 50 потребители, които са информирани и съгласни да участват в оценка на потребностите и в планиране на подкрепата. Конкретните дейности са насочени към стимулиране на активността на потребителя, грижа за здравето, ограничаване на рисковете в дома и на риска от зависимост от институционален тип грижа.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 01 Юли, 2019
Дата на приключване 01 Сеп, 2020
Дата на договора 27 Май, 2019
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 101,082.24
БФП 101,082.24
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 92,613.44
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение