Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 16 Мар, 2020
Дата на приключване 31 Ян, 2021
Дата на договора 21 Апр, 2020
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 119,355.00
БФП 119,355.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 111,005.99
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение