Изготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях

Изготвянето на екологични оценки (ЕО) и оценки на съвместимост (ОС) на проектите на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление и на проекта на Морска стратегия, в т.ч.: - Изготвяне на задания за обхвата на ЕО; - Изготвяне на проекти на доклади за ОС; - Изготвяне на проекти на доклади за ЕО; - Провеждане на консултации и обществени обсъждания по докладите за ЕО и ОС; - Отразяване на получените бележки в процеса на консултации, на общественото обсъждане на ЕО и ОС и от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) - Подготовка на документи и представяне на ВЕЕС.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 11 Апр, 2016
Дата на приключване 09 Ноев, 2017
Дата на договора 11 Апр, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 440,559.65
БФП 440,559.65
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 341,532.48
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria