Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ"

34 project

Предоставяне на експертна подкрепа от ЕИБ при изпълнение на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС 2014- 2020 г. в обособените територии на 16 ВиК оператори

Обща стойност

9,583,667.00

БФП

9,583,667.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

9,043,050.92

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

21 Ноев, 2018

Дата на стартиране

21 Ноев, 2018

Дата на приключване

21 Фев, 2024

Натура 2000 в Черно море

Обща стойност

11,734,980.00

БФП

11,734,980.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

1,423,517.94

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

09 Окт, 2017

Дата на стартиране

09 Окт, 2017

Дата на приключване

09 Ян, 2024

Дейности за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. през 2021-2022 г.

Обща стойност

2,400,000.00

БФП

2,400,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

480,000.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

05 Авг, 2021

Дата на стартиране

05 Авг, 2021

Дата на приключване

05 Авг, 2023

Извършване на оценки на изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Обща стойност

1,320,000.00

БФП

1,320,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

696,000.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

03 Авг, 2018

Дата на стартиране

03 Авг, 2018

Дата на приключване

05 Юни, 2023

Знания за Натура 2000

Обща стойност

4,300,000.00

БФП

4,300,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

2,760,147.18

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

14 Дек, 2017

Дата на стартиране

14 Дек, 2017

Дата на приключване

14 Май, 2023

ПУРБ 2022-2027

Обща стойност

24,000,000.00

БФП

24,000,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

21,105,981.87

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

07 Ноев, 2018

Дата на стартиране

07 Ноев, 2018

Дата на приключване

07 Окт, 2022

Финансиране на разходите за възнаграждения на необходимите човешки ресурси, ангажирани с управлението и изпълнението на Оперативна програма"Околна среда"

Обща стойност

7,877,730.00

БФП

7,877,730.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

1,575,546.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

27 Юли, 2021

Дата на стартиране

27 Юли, 2021

Дата на приключване

27 Сеп, 2022

ПУРН - втори цикъл 2022-2027

Обща стойност

13,200,000.00

БФП

13,200,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

9,037,731.25

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

29 Авг, 2018

Дата на стартиране

29 Авг, 2018

Дата на приключване

29 Авг, 2022

Предоставяне на външна експертна и техническа помощ в подкрепа на управлението и изпълнението на ОПОС 2014-2020 г.

Обща стойност

3,331,660.00

БФП

3,331,660.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

2,302,631.99

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

10 Апр, 2018

Дата на стартиране

10 Апр, 2018

Дата на приключване

11 Апр, 2022

Осигуряване на техническа помощ за повишаване на административния капацитет на УО на ОПОС и бенефициентите, както и осигуряване на дейности свързани с изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г.

Обща стойност

3,205,000.00

БФП

3,205,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

1,686,931.42

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

02 Мар, 2018

Дата на стартиране

02 Мар, 2018

Дата на приключване

04 Апр, 2022

Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите

Обща стойност

14,999,898.82

БФП

14,999,898.82

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

1,716,157.70

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

09 Окт, 2017

Дата на стартиране

09 Окт, 2017

Дата на приключване

09 Мар, 2022

Осигуряване на материална база и техническо обезпечаване на дейностите по управление, оценка и контрол на ОПОС

Обща стойност

355,780.00

БФП

355,780.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

161,131.26

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

04 Ноев, 2020

Дата на стартиране

04 Ноев, 2020

Дата на приключване

04 Мар, 2022

Националната структурата за управление на изпълнението на НПРД - НСУИ на НПРД

Обща стойност

532,548.53

БФП

532,548.53

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

291,233.10

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

25 Апр, 2019

Дата на стартиране

01 Апр, 2019

Дата на приключване

31 Дек, 2021

Е - Натура 2000 - развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000

Обща стойност

2,485,138.68

БФП

2,485,138.68

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

124,256.93

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

28 Апр, 2020

Дата на стартиране

01 Апр, 2020

Дата на приключване

31 Дек, 2021

Разработване на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея

Обща стойност

321,000.00

БФП

321,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

16,050.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

28 Апр, 2020

Дата на стартиране

01 Дек, 2019

Дата на приключване

31 Дек, 2021

Разработване на стратегически документи за програмен период 2021-2027 г.

Обща стойност

3,683,988.00

БФП

3,683,988.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

2,122,093.78

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

26 Мар, 2020

Дата на стартиране

26 Мар, 2020

Дата на приключване

26 Ноев, 2021

Осигуряване на възнаграждения във връзка с управлението и изпълнението на Оперативна програма"Околна среда"

Обща стойност

9,452,380.00

БФП

9,452,380.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

7,032,872.51

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

26 Май, 2020

Дата на стартиране

26 Май, 2020

Дата на приключване

26 Ноев, 2021

Дейности за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. през 2019-2020 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.

Обща стойност

2,400,000.00

БФП

2,400,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

1,305,386.49

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

24 Юни, 2019

Дата на стартиране

24 Юни, 2019

Дата на приключване

24 Юни, 2021

Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)

Обща стойност

6,964,000.00

БФП

6,964,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

1,488,423.53

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

17 Ноев, 2016

Дата на стартиране

17 Ноев, 2016

Дата на приключване

17 Май, 2021

Осигуряване на специализирано техническо оборудване за Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Обща стойност

1,710,192.00

БФП

1,710,192.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

18 Ноев, 2019

Дата на стартиране

18 Ноев, 2019

Дата на приключване

27 Апр, 2021