Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община

Проектното предложение цели да допринесе за постигане на съот. с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчните води, чрез осигуряване на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните води в 3 агломерации с над 10 000 е.ж. на територията на СО - „София-град“, „Банкя“ и „Нови Искър“ и чрез реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ - Кубратово. В резултат на извършени анализи и проучвания, отчитайки становище № PJ-JASPERS/2020-424/ET/RA/jw от 21.12.2020 на ДЖАСПЪРС са идентифицирани следните обекти, които да се включат в обхвата на проекта: „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Кръстова вада-изток", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Симеоново", "Изграждане на канализационна мрежа за кв. "Драгалевци", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Суходол", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Обеля", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Бенковски", "Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кв. „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“, "Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Нови Искър“, както и реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ–Кубратово, вкл. технологично оборудване. Проекта предвижда изграждане на 114,110 км. канал. мрежа, както следва: 14,344 км. смесена канал. мрежа; 66,891 км. битова канал. мрежа и 32,875 км. дъждовна канал. мрежа и реконструкция на 1,941 км. канал. мрежа. Предвидена е реконструкция/модернизация/доизграждане на СПСОВ-Кубратово. Допълнителният бр. е.ж. с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води след реализирането на проекта е 14 441, като общият товар на замърсяване, който се събира и третира се очаква да достигне 1 395 387 е.ж. По време на реализацията на проекта, в т.ч. и реконструкцията и модернизацията на ПСОВ, няма да бъде допуснато заустване на непречистени отпадъчни води, които се пречистват в съществуващата ПСОВ, няма да бъде спирана работата на ПСОВ.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 01 Фев, 2022
Дата на приключване 01 Юли, 2024
Дата на договора 01 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 140,495,700.84
БФП 96,478,397.78
Собствено финансиране 44,017,303.06
Общо реално изплатени суми 9,647,839.78
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411)