Демонстрационен проект за управление на отпадъците в община Чавдар

С настоящото проектно предложение община Чавдар ще изпълни демонстрационен проект насочен към устойчиво управление на битовите отпадъци на своята територия. Дейностите предвидени в проекта включват третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на община Чавдар. Демонстрационния проект ще бъде насочен към прилагане на мерки по предотвратяване образуването на битови отпадъци и разделно събиране на битови отпадъци. За изпълнението на демонстрационния проект кандидата е идентифицирал успешно приложени на други места добри практики в областта на управлението на битови отпадъци, които са в интерес на целевите групи и с потенциал за последващо мултиплициране в други населени места. За обезпечаване изпълнението на демонстрационния проект, кандидата предвижда доставка на активи (компостери и съдове за разделно събиране), които ще подпомогнат успешната му реализация. Ще се проведе информационна кампания която да популяризира резултатите от проекта и да стимулира промяна в поведението на хората с цел формиране на общество с нулеви отпадъци. За успешното изпълнение на проекта кандидата е предвидил реалистично планиране на целия проектен цикъл, балансирано разпределение на дейностите във времето, обвързването им със заложените цели, което гарантира постигане на очакваните резултати. В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности: 1) Подготовка 2) Изпълнение на демонстрационен проект за управление на битовите отпадъци в община Чавдар 3) Провеждане на кампания за популяризиране на резултатите от проекта 4) Организация и управление на проекта В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде предотвратено образуването на 40 тона битови отпадъци, както и да бъдат разделно събрани 21 тона битови отпадъци годишно. Реализирането на демонстрационния проект ще обхване 800 лица, които ще се възползват пряко от резултатите постигнати от изпълнените мерки. Самите резултати от изпълнението му ще бъдат разпространени до 1100 лица.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 26 Авг, 2020
Дата на приключване 26 Апр, 2022
Дата на договора 11 Авг, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 170,800.00
БФП 167,580.00
Собствено финансиране 3,220.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria