„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик

Настоящото проектно предложение предвижда извършването на дейности по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни битови отпадъци на град Брацигово, което е разположено на площ от 14,945 дка, като действителната площ заета с отпадъци възлиза на 18.207 дка в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик. Депото за неопасни отпадъци в местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик е изградено през 1973 г. Експлоатацията на депото е преустановена, с мотиви, че същото не отговаря на нормативните изисквания за такъв вид съоръжения. В рамките на проекта ще се закрие депото за битови отпадъци, като се извърши техническа рекултивация на замърсените терени, удостоверени с протокол от комисия по ППЗОЗЗ за определяне на размера и границите на терена за рекултивация и геодезическо заснемане. След приключване на техническата рекултивация ще се извърши и биологичната рекултивация със средства на общината.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 17 Юни, 2020
Дата на приключване 17 Май, 2022
Дата на договора 02 Юни, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 1,157,717.40
БФП 1,157,717.40
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 326,064.43
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение