Управленски подход за мрежата „Натура 2000“

Проектът ще подпомогне МОСВ в избора на модел за управление на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, чрез изготвяне на анализ. Всички заинтересовани страни ще бъдат включени на определените етапи от разработването му. Анализът следва да обоснове избора на управленски подход за защитените зони от НАТУРА 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 16 Фев, 2016
Дата на приключване 04 Апр, 2018
Дата на договора 16 Фев, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 980,000.00
БФП 980,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 810,363.49
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria