Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Проектното предложение „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“ на Дирекция "Национален парк Централен Балкан предвижда изпълнението на дейности, насочени към възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на местообитания на видове по Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, обявена със Заповед №РД-559/05 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите - Национален парк "Централен Балкан" (НПЦБ) и защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 107/2007 г.) – Поддържан резерват (ПР) „Чамджа“. Териториалния обхват на проектното предложение е както следва: защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ - Области Ловеч, Габрово, Стара Загора, Пловдив и София; Общини Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон и Пирдоп – за НПЦБ; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ – с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив – за ПР „Чамджа”. Проектното предложение предвижда преки мерки с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус на следните природни местообитания: 9110, 9130, 9150, 9170, 9410, *9530, 7140, 6230, 6170, 62D0, 6210, 6150, белоглав лешояд (A078 Gyps fulvus) и главоч (1163 Cottus gobio). За природни местообитания: 91BA, 95A0, 3260 и 6520 са планирани косвени мерки за поддържане/възстановяване на благоприятния им природозащитен статус.

Коментари
Никола Тулечки

Много полезен проект! Тука можете да прочетете защо са важни лешоядите. https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2021/08/28/4247092_prikazka_za_leshoiada/

Прикачени файлове

15 Сеп, 2021

Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 26 Сеп, 2018
Дата на приключване 27 Ноев, 2023
Дата на договора 26 Сеп, 2018
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 10,934,632.22
БФП 10,934,632.22
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 4,471,016.21
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение