Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)

Изпълнението на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения изисква действия за намаляване на риска от настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда и е част от Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите. Като основна стъпка в тази насока се разглежда изграждането на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ), която представлява интегриран междуведомствен инструмент за оперативно наблюдение и управление на вътрешните води в страната с едно управленско звено за взимане на решения. Системата ще осигурява уеб-базирано наблюдение на бързо променящите се характеристики на водния цикъл (валежи, снеготопене, речен отток) и прогнозиране на речния отток с цел взимане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участващи в управлението и експлоатацията държавни структури – МОСВ, БД, НИМХ, НЕК ЕАД , „Напоителни системи“ ЕАД, областни и общински администрации и др., при високи води и в периоди на суша. Изграждането на системата е предвидено на два етапа и настоящото проектно предложение включва първия етап – изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър ( СУВ - БРИ) с цел предотвратяване на евентуални пропуски. Основа за нейното изграждане е съществуващата хидроложка информационна система за получаване на данни в реално време, която при доказана необходимост ще бъде оптимизирана и модернизирана с телеметрични автоматични устройства. Системата ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и засушаване и ще изпълнява функции, свързани с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие, като дава възможност за вземане на своевременни решения и реакции както от административни структури така и от обществеността.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 17 Ноев, 2016
Дата на приключване 17 Май, 2021
Дата на договора 17 Ноев, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 6,964,000.00
БФП 6,964,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 1,488,423.53
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение