Бюджетна линия 2016 за подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г.

Бюджетната линия ще осигури необходимата подкрепа за управлението на програмата, нейното изпълнение, мониторинг, контрол и оценка, изграждане на административния капацитет на УО, на бенефициентите и на членовете на Комитета за наблюдение в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Бюджетната линия ще осигури ефективна реализация на оперативната програма и наличие на определен специфичен капацитет за подготовка и изпълнение (включително управление) на проекти в сектор “околна среда”.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 23 Дек, 2015
Дата на приключване 18 Дек, 2017
Дата на договора 23 Дек, 2015
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 10,627,985.00
БФП 10,627,985.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 6,180,042.57
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria