Дейности свързани с популяризирането на ОПОС през 2016 г.

Осигуряване на планираните през 2016 г. мерки за информация и публичност на ОПОС 2014-2020 г. в съответствие с Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. и предвиждат изпълнение на всички задължителни дейности на ниво оперативна програма съгласно Регламент 1303/2013 г. Комуникацията ще бъде насочена към своевременното задоволяване на следните идентифицирани комуникационни нужди на целевите групи: - Осведомяване на широката общественост за обхвата и целите на програмата, както и за целите и очакваните резултати от изпълнението на процедурите за набиране на проектни предложения в Индикативната годишна работна програма за 2016 г.; - Информиране на потенциални бенефициенти, партньорски организации и други заинтересовани групи за възможностите за финансиране, които програмата предоставя за целия програмен период с фокус върху процедурите в Индикативната годишна работна програма за 2016 г.; - Повишаване информираността и компетентността на бенефициентите при изпълнение на проекти; - Формиране на екологично съзнание в малките граждани на страната, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки; Планираните дейности са насочени към всички целеви групи, като изборът на конкретни мерки е обвързан с поставените цели. Предвидено е използването на разнообразни комуникационни канали, като във всички случаи, когато е приложимо, ще се търси активна комуникация и обратна връзка с целевите групи, а не само подаване на информация.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 23 Дек, 2015
Дата на приключване 31 Авг, 2017
Дата на договора 23 Дек, 2015
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 1,020,360.00
БФП 1,020,360.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 743,902.08
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria