"Изготвяне на план за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), както и дейности в изпълнение на общo предварително условиe № 7 по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС"

Бюджетната линия ще осигури необходимата подкрепа при изпълнение на дейности от плана за действие по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух", разработен в изпълнение на действие по общо предварително условие 7 от ОПОС, както и разработването на план за оценка на ОПОС 2014-2020 г.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 22 Мар, 2016
Дата на приключване 21 Апр, 2017
Дата на договора 22 Мар, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 72,000.00
БФП 72,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 42,229.34
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria