Укрепване и поддържане на административния капацитет на УО на ОПОС 2014- 2020 г. и бенефициентите на програмата посредством материално- техническо обезпечаване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики

Целта на бюджетната линия е осигуряването на подкрепа за материално- техническо обезпечаване на дейностите на УО на ОПОС 2014- 2020 г. с оглед ефективното управление и изпълнение на програмен период 2014-2020 г., успешното приключване на програмен период 2007-2013 г. и навременна подготовка на програмен период 2021-2027 г. Ефективното и ефикасно управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е в пряка зависимост от наличния административен капацитет и материално- техническа обезпеченост. Нивото на материално- техническа осигуреност и създаването на съвременна и здравословна среда на работния процес са сред определящите фактори за постигане на ефективно управление и контрол на финансовите ресурси от ЕСИФ.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 19 Авг, 2016
Дата на приключване 04 Апр, 2019
Дата на договора 19 Авг, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 1,136,258.55
БФП 1,136,258.55
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 970,017.06
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение