Техническа помощ за реализиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

В изпълнение на дейност 8 от Стратегическия план за Техническа помощ на ОПОС 2014-2020 г. бюджетната линия ще осигури необходимата подкрепа за: 1. Разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух, чрез които да се подобри качеството на атмосферния въздух и да бъдат постиганати целите относно емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух в контекста на пакета от политики на Европейския съюз за чист въздух. Тези дейности са предвидени в Споразумението с Международната банка за възстановяване и развитие. По този начни ще се постигне изпълнение на задачи 4 и 5 във връзка с действие „Определяне на базови и целеви стойности на показатели за резултат, въз основа на план за действие по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ към Общо предварително условие №7, както следва: • Определяне обхвата на мерките, отнасящи се до установяване на базовата година и изчисляване на базовата стойност (включително събиране на информация, свързана с количествата на емисиите от източниците на замърсяване, към които ще са насочени мерките). • Определяне на базова и целева стойност на индикаторите по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 2. Извършване на анализ и проучване на по-широк кръг от възможности за прилагането на финансови инструменти по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, както и актуализацията на оценката за прилагането на финансовите инструменти и по останалите приоритетни оси.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 01 Ноев, 2016
Дата на приключване 06 Мар, 2020
Дата на договора 01 Ноев, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 4,502,495.24
БФП 4,502,495.24
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 3,624,285.70
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение