Дейности за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. през 2021-2022 г.

Осигуряване провеждането на мерки за информация и публичност на ОПОС 2014-2020 г. в периода 2021 г. и 2022 г., които са в съответствие с Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. (НКС). НКС определя рамката за стратегическа комуникация за периода 2014-2020 г., така че да се повиши информираността на целевите групи за визията и приоритетите на Споразумението за партньорство, на бенефициентите и потенциалните бенефициенти относно възможностите, предоставяни от Общността, както и общественото признание за ролята на ЕС за развитието на регионите. Тези цели се постигат чрез достигането до различни аудитории с широка гама от активни мерки и прозрачност при управлението на оперативните програми, което да способства процеса на нарастващо обществено доверие. Съобразно НКС се разработват Годишни планове за действие (ГПД), които предвиждат изпълнение на всички задължителни дейности на ниво оперативна програма съгласно Регламент 1303/2013 г. ОПОС 2014-2020 г. има утвърден ГПД за 2021 г. През 2022 г. също ще бъде разработен ГПД. Предвид етапа на програмата, акцентът ще бъде поставен върху резултатите и добрите практики от изпълнението на проекти, финансирани по ОПОС; информиране на бенефициенти, партньорски организации и др. заинтересовани групи за възможностите за финансиране, които програмата предоставя; повишаване компетентността на бенефициентите при изпълнение на проекти; формиране на екологично съзнание във всички граждани на страната, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки; осигуряването на максимална прозрачност на процеса на управление и изпълнение на ОПОС Изпълнението на дейностите по бюджетната линия са насочени към изпълнение на специфични цел 2 "Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи" в изпълнение на Стратегическия план по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ на ОПОС 2014-2020 г.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 05 Авг, 2021
Дата на приключване 05 Авг, 2023
Дата на договора 05 Авг, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 2,400,000.00
БФП 2,400,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 630,809.33
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България