"Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ "Стефан Цанов"- град Кнежа"

ПГЗ "Стефан Цанов"- град Кнежа e утвърдила своята роля в редица перспективни области на земеделското стопанство, механизация на селското стопанство, растителна защита и агрохимия и открива нови възможности за реализация пред младите хора чрез висококачествено обучение. Проектът предвижда изпълнение на дейности, допринасящи за подобряването на образователната инфраструктура, цялостно обновяване, включително и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ПГЗ "Стефан Цанов" в град Кнежа за подобряване на образователната среда и качеството на професионалното обучение. Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на условията на труд и обучение, на цялостната визия на училищната сграда и осигуряване на равен достъп до качествено образование. Реализацията на проектните дейности ще допринесе в голяма степен за подобряване качеството на живот и условията за развитие на учебно-възпитателния процес в училището и повишаване привлекателността на района, чрез намаляване на вредните емисии във въздуха и подобряване на неговото качество. Проектното предложение е в съответствие с целите на Оперативна програма "Региони в растеж" и по-конкретно на Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура", насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда. Проектът предвижда и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградата на училището, предмет на интервенция, чиято реализация е предпоставка за социално включване и борба с изолацията на тази група от обществото.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 16 Дек, 2016
Дата на приключване 22 Окт, 2019
Дата на договора 16 Дек, 2016
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 1,299,678.27
БФП 1,299,678.27
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 1,220,274.20
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение