„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Копривщица“

Рекултивацията на депото предвижда техническа рекултивация(ТР) на площ от 1 хектар, в рамките на поземлен имот с ид. 38558.14.63, находящ се в землището на община Копривщица. В рамките на ТР се предвиждат следните мерки: • изкопаване и предепониране на отпадъци; • оформяне на отпадъчното тяло; • полагане на изравнителен слой с дебелина 0.20 m до достигане на проектните коти; • полагане на газовия дренаж и газосъбирателната система; • направа на газовите кладенци; • полагане на запечатващия пласт от горния изолационен екран; • полагане на дренажната система за инфилтрирали през рекултивационния слой атмосферни води; • полагане на рекултивиращия слой от почва - 0.75 m (3 х 0.25 ш) над дренажната система за атмосферни води; • полагане на слой хумус - 0.25 ш; • изпълнение системата за отвеждане на повърхностните води; • изпълнение на реперите за следене деформациите на депото от системата за мониторинг; В резултат на извършените дейности ще се постигне: - Устойчивост и дълготрайност на конструкцията на рекултивираното депо при нормални и особени натоварвания; - Защита от проникване на повърхностни води и тяхното отвеждане извън тялото на депото; - Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от депото; - Удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба. В проектното предложение са предвидени следните дейност: 1. Подготовка и изпълнение на проекта, включващо проектиране, авторски и строителен надзор; 2. СМР - извършване на техническа рекултивация на депото; 3. Организация и управление на проекта и мерки за информация и комуникация.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 18 Юни, 2020
Дата на приключване 18 Май, 2022
Дата на договора 03 Юни, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 704,739.16
БФП 704,739.16
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 70,473.92
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение