ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО В ОБЩИНА БРЕЗНИК, ОПРЕДЕЛЕНО ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14 – БРЕЗНИК

Реализирането на проектното предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо в община Брезник, определено за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело с-145/14 – Брезник" има за цел да бъде извършена рекултивация и закриване на старо съществуващо депо на община Брезник, разположено в землището на гр. Брезник, местност Чифлика, ЕКАТТЕ 68059 в следните поземлени имоти: ПИ №06286.61.33 – с акт за ЧОС №1502/25.06.2012. г.; ПИ №06286.59.18 с акт за ЧОС 1501/25.06.2012 г.; ПИ №06286.59.17 – публична общинска собственост с удостоверение съгласно чл. 56. ал. 2 от ЗОС; ПИ № 06286.59.11 с акт за ЧОС 4626/28.01.2016 г.; ПИ №06286.59.27 – с акт за ЧОС 4565/05.10.2015 г.; ПИ №06286.59.20 – публична общинска собственост с удостоверение съгласно чл. 56. ал. 2 от ЗОС. Експлоатацията на общинското депо е преустановена със Заповед №РД-15/03.02.2016 г. на директора на РИОСВ - гр. Перник поради несъответствието му с нормативните изисквания. Проектното предложение включва почистването на отпадъци от съседни на депото терени в границите, определени с протокола от 10.01.2018 г. на комисията по чл. 18 от ППЗОЗЗ, предепонирането им в тялото на депото и извършването на техническата рекултивация, както и изграждането и съоръжения за мониторинг съгласно нормативната уредба по околна среда. За осъществяване на дейностите по рекултивация и закриване е изготвен технически проект, съгласуван от компетентните органи. Рекултивацията ще включва следните дейности: 1. Предепониране 2. Техническа рекултивация 3. Изграждане на мониторингови пунктове 4. Биологична рекултивация, която не е предмет на проектното предложение и ще бъде финансирана от община Брезник. Изпълняването на рекултивацията ще гарантира опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване, създаване на подобен на околното пространство ландшафт и осигуряване на условия за контрол и мониторинг на процесите, протичащи в депото.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 19 Юни, 2020
Дата на приключване 19 Май, 2022
Дата на договора 04 Юни, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 1,295,267.18
БФП 1,295,267.18
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 169,221.71
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение